Additional Metadata
Keywords Control strategies, Controller status followed, Microgrid, Smooth switchover
Journal Dianli Xitong Zidonghua/Automation of Electric Power Systems
Citation
Zheng, J. (Jinghong), Wang, Y. (Yanting), Li, X. (Xingwang), Wang, Z. (Zhongjun), Wang, X, & Zhu, S. (Shouzhen). (2011). Control methods and strategies of microgrid smooth switchover. Dianli Xitong Zidonghua/Automation of Electric Power Systems, 35(18), 17–24.