Additional Metadata
Keywords Fracture toughness, Mechanical properties, Non-contact double-clip gauge, Welded joint, X80 pipeline steel
Persistent URL dx.doi.org/10.1016/j.engfracmech.2015.07.061
Journal Engineering Fracture Mechanics
Citation
Yang, Y. (Yonghe), Shi, L. (Lei), Xu, Z. (Zhen), Lu, H. (Hongsheng), Chen, X. (Xu), & Wang, X. (2015). Fracture toughness of the materials in welded joint of X80 pipeline steel. Engineering Fracture Mechanics, 148, 337–349. doi:10.1016/j.engfracmech.2015.07.061