Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.1016/j.csda.2012.04.004
Journal Computational Statistics and Data Analysis
Citation
Belsley, D.A. (D. A.), Kontoghiorghes, E.J. (E. J.), Van Dijk, H.K. (H. K.), Bauwens, L. (Luc), Koopman, S.J. (Siem Jan), McAleer, M. (Michael), … Zeileis, A. (Achim). (2012). The Annals of Computational and Financial Econometrics, first issue. Computational Statistics and Data Analysis, 56(11), 2991–2992. doi:10.1016/j.csda.2012.04.004